In het algemeen zijn bouwwerkzaamheden toegestaan op maandag t/m vrijdag van 7 tot 19 uur. Ondervindt u geluidsoverlast buiten deze uren of is de overlast groot gedurende de normale uren, en levert contact opnemen met de uitvoerder geen oplossing, dan geldt de volgende klachtenprocedure binnen de gemeente:
bel op maandag-vrijdag van 9 tot 17 uur het meldnummer 3678910 en buiten deze uren de politie 0900-8844.

De volledige procedure (overgenomen uit het in 2007 verschenen rapport van de gemeentelijke ombudsman):

De dienst RO/EZ heeft naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman de procedures tegen het licht gehouden en heeft de coördinatie van de afhandeling van deze klachten op zich genomen. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt met de instanties die de bewuste
klachten kunnen ontvangen en is intern goed gecommuniceerd met de bouwinspecteurs die de klachten zullen afhandelen.
De procedure is nu als volgt.
– Tijdens de reguliere werkuren (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) kunnen klagers terecht bij het algemene informatienummer van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de dienst: 050 3678910. Aan dit nummer zal de dienst extra bekendheid geven.
Als de klager contact heeft gezocht met dit info-nummer zal die worden doorgeschakeld naar de desbetreffende inspecteur. Deze kan nagaan of er afspraken zijn gemaakt en zo ja of de bouwer zich hieraan houdt. Zonodig kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
Klagers die tijdens de reguliere werkuren contact opnemen met de politie, het Meldpunt Overlast, de Milieudienst of een wijkpost worden door deze instanties doorverwezen naar het algemene informatienummer 050 3678910. Hierover heeft de dienst met deze instanties afspraken gemaakt.
– Buiten de reguliere werkuren en in het weekend kunnen klagers terecht bij het landelijke telecentre: 0900 8844 van de politie. De klacht wordt vervolgens doorgespeeld aan de desbetreffende basiseenheid van de regiopolitie Groningen, die op de klacht reageert. Afgesproken
is dat de politie verbaliseert en het werk stillegt als er geen ontheffing is verleend door het college.
De melding en de door de politie ondernomen stappen worden via de pikettelefoon doorgegeven aan de dienstdoende bouwinspecteur. Die kan zonodig direct dan wel de volgende dag ter plaatse gaan kijken en nader overleg plegen met de uitvoerder.
De afhandeling van de klacht zal zo mogelijk tijdens de bouwwerkzaamheden door de bouwinspecteur aan de klager worden teruggekoppeld. Tevens zal daarbij worden nagegaan of de klacht met de getroffen maatregelen is verholpen.